Hazine taşınmazları turizme açılıyor, yanıltıcı reklama ceza geliyor

Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik getiren ve gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen 12 maddelik teklifle sektörde yanıltıcı reklam, idari ve işletme kusurları, isim değişikliği bildirimlerine ilişkin cezalar getiriliyor. Teklifte Hazine taşınmazlarından 'turizme açılması yararlı görülenler'in devri de düzenleniyor.

DUVAR – Turizm sektöründe yeni cezalar öngören yasal değişiklikler TBMM gündemine geliyor. Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik öngören 12 maddelik yasa teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu. Gelecek hafta komisyondan çıkarak Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen teklif sektöre ilişkin yeni cezai yaptırımlar getirecek. Ayrıca orman alanları dahil ‘turizm amaçlı değerlendirilmesi uygun görülen’ Hazineye ait taşınmazlar bu amaçla bakanlığa devredilebilecek.

Teklifle yapılacak değişikliklerle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen’ taşınmazlardan, kamu hizmetinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler dışında, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler 2 ay içerisinde turizme tahsis edilecek. Orman alanları dahil tapuya tescili mümkün yerler de talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Hazine adına tescili yapılarak tahsis edilecek.

YABANCI BAYRAKLI YATLARA YASAK GELİYOR

Değişiklikle ayrıca Türkiye karasularında yabancı bayraklı yatların gezi, spor ve eğlence amaçlı olarak kiraya verilmesi uygulaması sona erdiriliyor. Turizm yatırım ve işletmelerine idare ve işletmelerinde kusur, aksaklık ve eksiklik tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşürlerde tüketiciyi yanıltıcı şekilde tanıtılması halinde uyarı cezasıyla birlikte eksikliğin giderilmesi için 6 ay süre verilecek. Bu sürede kusuru gidermeyenlere 8 bin 500 TL ceza verilecek. 30 gün içerisinde yanıltıcı reklama son vermeyenlere ise 14 bin TL ceza kesilecek. Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda da yine 8 bin 500 TL idari para cezası uygulanacak. Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 10 bin TL idari para cezası uygulanacak. Kanun teklifi ile turizm yatırım veya işletme belgesinin Bakanlık tarafından hangi durumlarda iptal edileceği de yasa teklifi ile yeniden düzenleniyor.

Belge iptali nasıl olacak?

Teklifle, turizm yatırım veya işletmesi belgesinin hangi durumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edileceği de düzenleniyor. Turizm yatırım veya işletmesi belgesi şu durumlarda Bakanlık tarafından iptal edilecek:

– Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya bu bent kapsamında belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

– Bakanlık tarafından verilen sürede işletme iznine esas belgenin gönderilmemesi

– İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise ilişkin işletme iznine esas belgenin Bakanlıkça verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya bu tesislerde yapılan denetimde tespit edilen eksikliklerin bakanlık tarafından verilen sürede giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenememesi

– Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin yeniden düzenlenmesinin uygun görülmesi durumunda, belge düzenlenmesi için ilgili madde hükmü uygulanmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

– Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan alınan işletme iznine esas belgenin geçerliliğini yitirmesi veya iptal edilmesi

– Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi

– Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve işletmelerde, taşınmazın kullanım hakkına esas iznin iptal edilmesi

– İşletme faaliyetine son verilmesi

– Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek belgelendirilebilecek türler dışında faaliyet gösterilmesi

– Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi

– Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona ermeden süre uzatımı veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması.