10 kurumdan açıklama: Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilsin

Sağlık meslek örgütleri yaptıkları ortak açıklamada Covid-19 nedeniyle 165 sağlık çalışanının vefat ettiğini hatırlattı. Türkiye’de halen Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini belirten meslek örgütleri, “Başta kaybettiğimiz sağlık çalışanları olmak üzere Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA- Korona virüsü salgını nedeniyle bugüne (18 Kasım) kadar 165 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Ekim’de yapılan açıklamayla Covid-19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçtiği belirtildi. Enfekte olan sağlık çalışanı sayısının giderek arttığını belirten sağlık meslek örgütleri ortak açıklama yaparak taleplerini sıraladı.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’nin ortak açıklamasında, “Birçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla Covid-19 ile hastalandığı, hatta ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de sağlık çalışanlarının 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıkları saptanmıştır” denildi.


‘GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER İVEDLİKLE YAPILMALI’

Covid-19’un çok sayıda ülkede meslek hastalığı olarak kabul edildiğini, Türkiye’de ise halen resmi olarak kabul edilmediğini belirten meslek örgütleri yaptıkları açıklamada, “Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu nedenle Covid-19 doğrudan meslek hastalığı statüsüne alınmalı, Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından her gün şeffaflıkla açıklanmalıdır. Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir 'illiyet bağı' delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır” dedi.

YASA TEKLİFİ ÖNERİSİ

Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini belirten sağlık meslek örgütleri açıklamasında, “Covid-19’un ülkemizde de biz sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak tanınmasının ve bu konuda ivedilikle gerekli kararların alınmasının artık aciliyet arz eden bir zorunluluk olduğunu belirtiriz. Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi, tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanları için vazgeçilmez bir taleptir. Sağlık emek meslek örgütleri olarak, başta kaybettiğimiz sağlık çalışanları olmak üzere Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz” denildi.

Sağlık meslek örgütleri “Covid-19 sağlık çalışanları meslek hastalığı yasa teklifinde” olması gereken maddeleri ise şu şekilde sıraladı:

1. 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin (c) bendinde tanımlanan kamu görevlilerinin aynı kanunun 13. maddesindeki iş kazası, 14. maddesindeki meslek hastalığı sigortaları kapsamı içine alınması,
2. Sağlık hizmeti verilen kamu ve özel işyerlerinde çalışan personelin tamamının işyeri esasına göre sağlık çalışanı sayılması ve buna göre iş kazası ve meslek hastalığından yararlandırılması,
3. Sağlık Bakanlığı HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) kayıtlarında bulunan “sağlık çalışanı” ibaresi altında tüm Covid-19 olası ve kesin olgularının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,
4. Bu sistemde kayıtlı olan, Covid-19 olası (PCR negatif ancak SARS/Cov-2/covid-19 ile uyumlu klinik ve tomografik bulgusu olan) ve kesin (RT- Covid-19 PCR pozitif) olguların “illiyet bağı” olarak kabul edilmesi için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) İKMHS (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası) Daire Başkanlığına gönderilmesi,
5. Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet yönünden “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın” SGK tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca değerlendirilmesi,
6. SGK’nın yetkili bu kurulları tarafından yapılan bu değerlendirmeler sonucu belirlenen MKGAO (Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı) %’sine göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına yansıtılması,
7. Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş olanların birincil (ikincil) derece yakınlarına da meslek hakları yasal getirisinden yararlanmalarının sağlanması
8. Yukarıdaki son 2 maddede (4 ve 5. madde) sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazminat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerinden biri olduğunun kabul edilmesi
9. Covid-19 tanılı sağlık çalışanlarından, 4a maddesi dışında istihdam edilen sağlık çalışanlarının da çalıştıkları kurumlardan oluşturulacak bir kaynak ile İKMHS sistemine dahil edilerek yukardaki maddelerdeki haklardan yararlanmalarının sağlanması.

KOCA, ’MEMNUNİYET DUYARIM’ DEDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda meslek örgütlerinin Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesine ilişkin talebine dair, "Meslektaşlarımın görevi başında Covid-19’a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından Bakan olarak memnuniyet duyarım. Yüce Meclisimizin bu yolda atacağı adımı saygıyla karşılarım" dedi. (DUVAR)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR