Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü Cenk Kolçak’a verildi

Bu yıl ilki düzenlenen Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü, Cenk Kolçak’ın 'Su ve Parya' isimli şiir kitabına verildi. Onur Şahin’in 'Bun' eseri ise oy çok­lu­ğuy­la Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Rıfat Ilgaz adını yaşatmak, eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak, edebiyata yeni şiirler ve adlar kazandırmayı amaçlayarak Cide Be­le­di­ye­si tara­fın­dan bu yıl ilki dü­zen­le­nen “Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü”nün sahibi açık­lan­dı. Ödül, Cenk Kolçak’ın 'Su ve Parya' isimli şiir kitabına verildi.

Tuğ­rul Kes­kin, Şükrü Erbaş, Çiğ­dem Sezer, Kaan Tan­ye­ri ve İbra­him Tığ’ın yer al­dı­ğı Se­çi­ci kurul, Cenk Kol­çak’ın 'Su ve Parya' adlı ese­ri­ni oy bir­li­ğiy­le bi­rin­ci­li­ğe, Onur Şahin’in 'Bun'unu oy çok­lu­ğuy­la Jüri Özel Ödülü’ne layık gördü.

ÖDÜL TÖRENİ, 6 TEMMUZ'DA

Se­çi­ci Kurul Cenk Kol­çak’ın ‘Su ve Parya’ adlı ese­ri­ni bi­rin­ci­li­ğe layık gör­me­si­nin ge­rek­çe­si­ni şöyle açık­la­dı:

“Oluş­tur­du­ğu yep­ye­ni dil ve ha­ya­tın için­den, ya­şa­yan im­ge­ler­le ör­gü­le­di­ği es­te­tik yapı, daha ikin­ci ki­ta­bı ol­ma­sı­na kar­şın son de­re­ce özgün şiir dün­ya­sı; sev­giy­le ve titiz bir so­rum­lu­luk duy­gu­suy­la şi­iri­ni kur­ma­sı; şi­iri­nin ge­le­ce­ği ve ya­şa­mı ön­ce­le­yen in­ce­lik­li dili; in­san­la top­lu­mu, bi­ri­ni öte­ki­ne feda et­me­den aynı du­yar­lık ve iç­ten­lik­le dile ge­tir­me­si; in­sa­nı geniş za­man­lı bir dün­ya­nın içine yer­leş­ti­re­rek za­ma­nın sığ­lı­ğın­dan kurtar­ma ça­ba­sı ne­de­ni ile ‘2022 Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü’ne oy bir­li­ği ile değer gö­rül­müş­tür.”

.

Ödül tö­re­ni, Rıfat Ilgaz’ın mem­le­ke­ti Cide’de 6 Tem­muz 2022’de Cide Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ri­lecek.