Türkçede Pierre Bourdieu

Türkçede Pierre Bourdieu üzerine yapılan ilk çalışmalara 90'lı yılların ortalarında dergilerde rastlıyoruz. Bu makalelerin yerini zamanla kitaplar ve akademik tezler alıyor. Bu çalışmalardan ulaşabildiklerimizi sizin için derledik.

pratikMAKALE VE KİTAP ÇEVİRİLERİ

(1995) “Zevk Sosyolojisi Notları” Hayalet Gemi 27: 6-7.
(1995) “Spor Sosyolojisi Notları” Hayalet Gemi 27: 16-18.
(1995) Pratik Nedenler, İstanbul: Kesit Yayınları.
(1995) “Kamuoyu Yoktur,” Patrick Champagne vd. (der), Kamuoyu Kimin Oyu?içinde, İstanbul: Kesit Yayınları.
(1997) Toplumbilim Sorunları, İstanbul: Kesit Yayınları.
(1997) Televizyon Üzerine, İstanbul: YKY.
(1999) “Toplumsal Uzam ve Sembolik İktidar” Cogito 18: 16-32.
(1999) Sanatın Kuralları, İstanbul: YKY.
(2000) “Kurucu Halk Meclisine Çağrı” Birikim 134-135: 180-181.
(2000) “Politikanın Krizi, Entellektüeller, Medya” Birikim 68-69: 84-87.
(2000) “Gazeteciliğin Baskı Gücü” Özgür Üniversite Forumu 12 (Ekim-Aralık).
(Günter Grass ile birlikte) (2000) “Çenesini Açma Geleneği” Cogito 32.
(Loïc Wacquant ile birlikte) (2003) Düşünümsel bir Antropoloji için Cevaplar, İstanbul: İletişim Yayınları.
(2013) Pierre Bourdieu, Seçilmiş Metinler, Türkçe söyleyen: Levent Ünsaldı, 288 s. Heretik Yayınları
(2013) Pierre Bourdieu, Bilimin Toplumsal Kullanımları, Türkçe söyleyen: Levent Ünsaldı,
142 s. Heretik Yayınları
(2014) Bourdieu ve Passeron, Vârisler, Türkçe söyleyenler: A. Sümer, L. Ünsaldı, 184 s. Heretik YayınlarıBORDIEU.indd
(2015) Philip S. Gorski, Bourdieu ve Tarihsel Analiz, Türkçe söyleyen: Ö. Akkaya, Hazırlayan ve Sunan: G. Çeğin, 552 s. Heretik Yayınları
(2015) Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron, Yeniden Üretim, Türkçe söyleyenler: A. Sümer, L. Ünsaldı ve Ö. Akkaya, Heretik Yayınları
(2015) Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Çevirenler: Derya Fırat Şannan, Ayşe Günce Berkkurt
789 s. , Heretik Yayınları
(2015) Pierre Bourdieu vd., Dünyanın Sefaleti, Türkçe söyleyenler: Levent Ünsaldı, Aslı Sümer vd. 955 s. Heretik Yayınları
(2016)Pierre Bourdieu, Sosyoloji Meseleleri, Türkçe söyleyenler: Filiz Öztürk vd. 304 s. Heretik Yayınları

BOURDIEU’NÜN TARTIŞILDIĞI BAZI TÜRKÇE YAYINLAR

Adile Avar (2004) “Georges Canguilhem’in ‘Epistemolojik Tarih’ Yaklaşımı: Bilim, İdeoloji, Tarih ve Yaşam Arasındaki Kopuş ve Süreklilikleri Yeniden Düşünmek” Kültür ve İletişim 7 (2).
Ümit Aydoğmuş (2005) “Bourdieu’nün Düşüncesine Giriş” Birikim 199: 123-128.
“Ayrım, Ayrıcalık ve Kültür Üzerine: Pierre Bourdieu” Kitap Gazetesi (http://www.kitapgazetesi.com/konu.asp?id=2111)
Aksu Bora (2005) Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İstanbul: İletişim Yayınları.
Kemal Canatar, “Pierre Bourdieu: Habitus” Mevsimsiz Avangard (http://www.mevsimsiz.com/avangard/yazi.asp?id=20).
Alex Callinicos (2004) Toplum Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları.
Güney Çeğin ve Alim Arlı (2004) “İdeoloji Kavramının Aşınması ve Pierre Bourdieu’nün Kuramsal Seçenekleri” DoğuBatı 7 (28): 163-179.
Sinan Kadir Çelik (2005) “‘Edebiyat Alanı’nda ‘Yaratıcı Deha Miti’nin Kuruluşu” Pasaj 1: 51-66.Pierre Bourdieu kitaplar ile ilgili görsel sonucu
Bülent Diken (1997) “Melezlik ve Sosyal Teori” Toplum ve Bilim 73: 74-110.
Ragıp Duran (2002) “Pierre Bourdieu: Sosyolog bir Militan” Cogito 31.
Emrah Göker (1999) “Örtünme Pratiği ve Din Alanı: Öznelci Sosyolojinin Sınırları” Toplum ve Bilim 81: 138-170.
Emrah Göker (1999) “Homo Academicus: Yakılacak Kitap?” Mürekkep 12: 224-230.
Emrah Göker (2001) “Durkheim’ın Sol Eli: Pierre Bourdieu’nün Muhalefeti” Praksis 3: 228-251.
Emrah Göker (2001) “Büyücülerin Arasında: Pierre Bourdieu’nün Sanat Sosyolojisi” Mürekkep 16: 118-141.
Emrah Göker (2005) “Devrimci Mücadeleden Edebî Kutsama Mücadelesine: ‘78’liler’” Pasaj 2.
Emrah Göker (2005) “İktisadi Yapıların Sosyoanalizi” Birgün Kitap, 29.11.2005.
Hüseyin Köse (2002) “Bourdieu Sosyolojisinde Toplumsal Gerçekliğin Algılanışı: Simgesel Şiddet ve Medya Eleştirisi” Virgül 49: 19–22.
Hüseyin Köse (2004) Bourdieu Medyaya Karşı, İstanbul: Papirüs Yayınevi.
Nazlı Ökten (2002) “Çenesini Kapamayı Red Etmek ya da Tüm Soruları Sormuş Olarak Ölmek” Birikim 154: 96-100.
Tunç Özgörener (1997) “Yeni Televizyon Düzeni” Virgül 2: 64.
Mehmet Öztürk ve Göksel Aymaz (2002) “Pierre Bourdieu” Varlık 1136 (Mayıs): 61-66.
Nilgün Tutal (2001) “Fransız Düşünürlerden Ötekilik Yaklaşımları” Kültür ve İletişim 4 (1).
H. Bahadır Türk (2004) “Pierre Bourdieu’nün İdeoloji ve Söylem Tartışmalarına Katkısı” Birikim 177: 77-80.Pierre Bourdieu kitaplar ile ilgili görsel sonucu
H. Bahadır Türk (2004) “Pierre Bourdieu Üzerinden Resmî İdeolojiyi Okumak: Bir Açıklama Denemesi” Liberal Düşünce 9 (36).
Ali Murat Yel (2003) “Pierre Bourdieu (1930-2002)” Akademik Araştırmalar Dergisi 17: 49-54.
Ali Galip Yener (2000) “Yazına Toplumbilimsel Bir Bakış” Virgül 28: 45-46.

BOURDIEU’NÜN TARTIŞILDIĞI AKADEMİK TEZLER

Mehmet Tayfun Amman (1995) Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
Güney Çeğin (2005) Toplumun Yeniden Tanımlanması. Pierre Bourdieu ve Zygmunt Bauman Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Denizli Pamukkale Üniversitesi.
Emrah Göker (1999) Siyasi Olanın Yeniden İnşası: Doğurgan Yapısalcılığın Bakış Açısından Günümüz Alevi Siyaseti Üzerine bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi.
H. Bahadır Türk (2004) Pierre Bourdieu’nün İdeoloji ve Söylem Tartışmalarına Katkısı, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ.
Ahmet Zeki Ünal (2004) Sosyal Tabakalaşma Bağlamında Pierre Bourdieu’nün Kültürel Sermaye Kavramı, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.