Kamu projeleri sermaye piyasası araçlarıyla finanse edilebilecek

Sermaye Piyasası Kurulu, projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemelere gitti.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle, kamu projelerinin sermaye piyasası araçlarıyla finanse edilebilmesine yönelik düzenleme getirildi. Böylece 'ekonomik reform paketi' içinde yer alan eylemlerden biri hayata geçirilmiş oldu.

SPK'nin Projeye dayalı menkul kıymetler tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğ ile kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ulaşım, altyapı, enerji, sanayi, teknoloji, haberleşme veya sağlık gibi uzun vadeli ve sermaye yoğun projelerine dayalı menkul kıymetlerin ihracına yönelik esaslar düzenlendi.

PROJENİN HAKLARI İHRAÇ EDİLEBİLECEK

Buna göre proje finansman fonu portföyüne kaynak kuruluşlardan devralınacak, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir projenin veya projenin kesintisiz yürütülmesi için yapımı zorunlu olan ilişkili bir projenin, bir kaynak kuruluşun bağlı olduğu konsorsiyumun aynı nitelikteki projelerinin gelir ve diğer hakları karşılık gösterilerek ihraç edilebilecek. Banka ve geniş yetkili aracı kurumların, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir proje veya farklı projelerin finansmanına yönelik kullandırdıkları kredilerden kaynaklanan alacakları da karşılık gösterilerek ihraç edilebilecek.

Banka ve geniş yetkili aracı kurumların, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir proje veya farklı projelerin finansmanına yönelik kullandırdıkları kredilerden kaynaklanan alacakları da karşılık gösterilmek suretiyle ihraç edilebilecek.

FON TÜRKİYE'DE KURULACAK

Düzenlemeye göre;

🔸Türkiye’de kurulması zorunlu olan fon süreli veya süresiz olabilir.

🔸Fon, projeye dayalı menkul kıymet ihracı amacı dışında kurulamaz ve kullanılamaz.

🔸Fonların unvanında 'proje finansman fonu' ibaresi yer alır.

🔸Projeye dayalı menkul kıymet yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya birim nominal değeri asgari 100 bin TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak veya yurt dışında ihraç edilebilir.

🔸Yurt içinde projeye dayalı menkul kıymet ihracı tek seferde yapılır. Halka arz edilecek projeye dayalı menkul kıymetin borsada işlem görmesi ve kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.

🔸 Varlıkların fon portföyüne devri, ihraç tarihini müteakip en geç bir ay içerisinde gerçekleştirilir. Kurulca uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olarak bu süre uzatılabilir. PDMK ihracı kapsamında PDMK sahiplerine yapılacak ödemeler, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımlarından karşılanır.

🔸Kurucu, her fon için en az 3 kişiden oluşan bir fon kurulunu yönetim kurulu kararıyla atar. Fon kurulu üyelerinden en az birinin Kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması ve en az bir üyenin de Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı belgesine sahip olması zorunludur. Aynı kurucu tarafından birden fazla sayıda fon kurulması halinde, fon kurulları aynı kişilerden oluşabilir. (EKONOMİ SERVİSİ)