Rektörlük eliyle atanan disiplin kurulunun kararı iptal edildi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent hakkında verilen disiplin kararı idare mahkemesince iptal edildi.

Nurettin Öztatar

ANKARA – Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün SBF’de araştırma görevlisi iken ihraç edilen Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent hakkında açılan soruşturma için dışarıdan atayarak oluşturduğu Disiplin Kurulunun kararını iptal etti. Siyasal Bilgiler Fakültesi Disiplin Kurulu, Dinçer Demirkent hakkında açılan soruşturma sırasında SBF Disiplin Kurulu’nun çoğunluğunun toplantıya katılmaması üzerine Rektörlük tüm Disiplin Kurulu üyelerini dışarıdan atayarak ceza verilmesini sağlamıştı.

Ziraat Fakültesi’nden bir, Eczacılık Fakültesi’nden iki, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden bir, Su Yönetimi Enstitüsü’nden bir ve Hızlandırıcı Teknoloji Enstitüsü’nden bir öğretim üyesinin katılımıyla oluşturulmuştu. İstinaf Mahkemesi’nin verdiği kararda, SBF Disiplin Kurulu’nun, tamamı fakülte dışından “atananlarca” oluşturulmasıyla ilgili hukuksuzluğa dikkat çekildi.

“Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır.” hükmünü hatırlatan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi,  senatoların, disiplin kurullarının sadece eksik üyeliklerini tamamlamasının gereğine işaret etti.

Kararda, “17.07.2017 tarihinde toplanan Siyasal Bilgiler Fakültesi Disiplin Kuruluna başkan ve iki üyenin katılması nedeniyle toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine, Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından sadece eksik üyeliklerin tamamlanması ve eksik üyelerin yerine senato tarafından seçilen üyelerin katılımı ile toplanan disiplin kurulu tarafından karar alınması gerekirken; 2547 sayılı Kanunun 53/E maddesinin son fıkrası hükmüne aykırı olarak disiplin kurulunun bütün üyelerinin yeniden (Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri dışından) seçilmesi suretiyle oluşturulan disiplin kurulu tarafından karar verildiğinden, dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir” denildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaparken “1/8 oranında aylıktan kesme” disiplin cezası verilen Dr. Dinçer Demirkent, AÜ Senatosu tarafından oluşturulan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Disiplin Kurulu’nun 24.07.2017 tarihinde aldığı karara itiraz etmiş, Ankara  2.  İdare Mahkemesi itirazı reddetmişti.

Açılan soruşturma ve yasa dışı biçimde oluşturulan disiplin kurulu tarafından verilen cezanın nedeni ise Doç. Dr. Sevilay Çelenk’in bianet.org’da  yer alan röportajının Dinçer Demirkent tarafından Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin kapalı mail grubu olan Ank-Club’ta paylaşılması olmuştu.

Demirkent’e “Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak” fiilini işlediği iddiasıyla ceza verilmişti.

İstinaf Mahkemesi, Dinçer Demirkent’in istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, oy birliğiyle karar verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, çok sayıda SBF öğretim elemanı hakkında keyfi soruşturmalar açmış, daha sonra liste hazırlayarak SBF’den 40 bilim insanının OHAL KHK’ları ile ihraç edilmesini sağlamıştı. İbiş, ayrıca, atılan öğretim üyelerinin sınava girerek yeniden üniversiteye öğrenci olarak dönmelerini engellemek için de ön lisans- lisans yönetmeliğini alelacele değiştirmişti. Kamu görevinden çıkarılanların üniversite öğrencisi olamayacağı yönündeki söz konusu değişiklik Türkiye’nin hiçbir üniversitesinde yok.