CHP'den kadınlar için 18 talep

Türkiye'de kadınlar toplumsal yaşama erkeklerle eşit koşullarda katılamıyor: İşgücüne katılım, siyasette temsiliyet, eğitim hakkı... Bütün bu sorunlara ilişkin CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, rapor hazırladı. Raporda kadınlar için 18 talepte bulunurken bu taleplerin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

DUVAR – CHP Hatay Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Suzan Şahin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların sorunlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Şahin, kadınların Türkiye’de iş gücünü katılımlarını, kadın temsiliyetini, kadınların eğitime ulaşmada yaşadıkları sorunları raporlaştırdı. Ayrıca Şahin, bütün sorunların çözümü için raporda kadınlar için 18 talepte bulundu.

‘KADINLARIN KAZANILMIŞ HAKLARINA SALDIRILAR OLDU’

Şahin, hazırladığı raporda kadınların kazanılmış haklarının AK Parti iktidarı tarafından yok sayıldığını belirtti. Kadınların haklarına 17 yılda saldırı olduğunu ifade eden Şahin’in raporunda şu ifadeler yer aldı:

“17 yıllık AKP hükümetleri döneminde ve onun devamı olan tek adam rejiminde kadın hakları konusunda bir ilerleme kaydedilemediği gibi kadınların kazandıkları haklarına dönük olarak da ciddi saldırılar olmuştur. Bu anlayış ‘kadın erkek fırsat eşitliğine inanmıyorum’, ‘kadın erkek eşitliği fıtrata ters’, ‘kadının fıtratında erkeğe köle olmak var’ söylemlerinde de kendini ortaya koymaktadır. Kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi alanda eşit görülmediğinin bir itirafı olan bu söylemler, kadınları sadece ‘anne’ ve ‘eş’ tanımı içerisine hapsetmekte, bu durum devletin politikalarına ve hukuki metinlerine de yansımaktadır.”

‘KADINLAR ŞİDDET KISKACINDA YAŞIYOR’

Kadınların maruz kaldıkları şiddet raporda ayrıntılı bir şekilde yer aldı:

“Ülkemizde kadınların yaşam hakkını doğrudan tehdit eden en önemli sorun şiddettir. Milyonlarca kadın şiddete açık halde hayatını sürdürmekte, fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet kıskacında yaşamaktadır. Kadına yönelik saldırıların artmasına karşın gerekli yasal ve koruyucu önlemlerin alınmaması, var olan mevzuatın da uygulanmaması nedeniyle ülkemizde yaşayan her 10 kadından 4’ü kendisini güvende hissetmediğini ifade etmekte. Kadına yönelik şiddetin hızla arttığı ülkemizde ne yazık ki kadınları koruyabilecek yeterli mekanizmalar olmadığı gibi kaç kadının şiddete uğradığı ve öldürüldüğüne ilişkin de resmi bir veri bulunmamaktadır. Bu konuda Türkiye’nin 2011 yılında ilk imzacısı olduğu, 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin ‘kadın cinayetleri verilerinin derlenmesi ve nedenlerinin açığa çıkartılması devletin görevi olduğu’ hükmü de uygulanmamakta.”

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin


KADIN TEMSİLİYETİ

Kadınların ayrımcılığa uğradığı alanlardan birisi de siyaset ve yönetim alanı. Raporda bu konuya dair de şu veriler yer aldı:

  • 13 işveren meslek örgütünün başkanlarının hepsi erkek.
  • 7 yargı organlarında sadece 2 kadın başkan bulunmaktadır.
  • 81 ilin valisinin sadece 2’si kadın.
  • Akademik kadroların yüzde 44’ü kadınlardan oluşurken 176 rektörün sadece 17’si kadındır.
  • TBMM’deki 595 milletvekilinin yüzde 17,48’i yani 104’ü kadınlardan oluşurken, 25 müsteşarın sadece 4’ü kadınlardan oluşmaktadır.
  • Kamu personeli toplam 3 milyon çalışanın ise yüzde 37’si kadınlardan oluşmaktadır.

Raporda son olarak, Eşitlik Bakanlığı’nın kurulması gibi 18 talep yer aldı:

– Eşitlik Bakanlığı kurulmalı.

– İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmelerin hayatın her alanında kadınlar lehine etkin olarak uygulanması sağlanmalı ve bu konuda gerekli denetim mekanizmaları kurulmalı.

– Kadınların siyasette eşit olarak yer alabilmesinin koşulları sağlanmalı, politik, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda eşitlik için karar alınan tüm yönetim birimlerinde de eşit temsil hakkı sağlanmalı, kota ve fermuar sistemi gibi uygulamaların siyasi partiler yasası ve partilerin iç tüzüklerinde bir lütuf olarak değil şart olarak getirilmesi sağlanmalı.

– Yasalarımız toplumsal cinsiyet eşitliğine uyum sağlayacak şekilde yeniden gözden geçirilmeli.

– Doğum borçlanması hakkı sigortalılık şartı aranmadan tüm kadınlara eşit olarak sağlanmalı.

– Kadınların eşit koşullarda istihdamda yer alabilmeleri sağlanmalı, kota gibi uygulamalar hayata geçirilmelidir.

– Eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmeli.

– Bütün mahallelerde yeterli sayıda ve nitelikli kreş hizmeti sağlanmalı.

– Kadın istihdamını sağlayan işverenlere teşvikler verilmeli.

– Ticaret, tarım, hane içi üretim gibi birçok alanda kendi hesabına çalışan ve üreten kadınların hayata ve ekonomiye kazandırılmalarının sağlanması için devlet tarafından kadınları cesaretlendirecek biçimde maddi ve manevi teşvikler sağlanmalı.

– Kadın girişimciler için ek avantajlar sağlanmalı.

– Ev kadınlarının emeklilik hakkı sağlanmalı.

– Kadınlara yüklenen çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı ve temizlik işleri kadınların görevi olmaktan çıkarılmalı, evde bu işleri üstlenen kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alınmalı.

– Kız çocuklarının eğitimi ve eğitimin tüm kademelerine eşit şartlarda katılımı sağlanmalı.

– Cinsiyet ayrımcılığını içeren konular müfredattan ve ders kitaplarından kaldırılmalı.

– İstanbul Sözleşmesi’nin bir gereği olarak ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ eğitimin tüm kademelerinde zorunlu ders olarak yer almalı.

– Kadın cinayetleri ve cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlarda cezalar ağırlaştırılmalı, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri kalkmalı.

– Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, kadının ve çocuğun beyanı esas alınmalı.

– Sığınma evleri, kadın danışma merkezleri, cinsel şiddet kriz merkezleri ülke çapında yaygınlaştırılmalı ve nitelikleri arttırılmalı. (HABER MERKEZİ)