Kıdem tazminatından vergi kesilir mi?

Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilip kesilmeyeceğine ilişkin tartışmaları sonlandırmak için Maliye Bakanlığı bir tebliğ hazırladı. 2018 yılı için yıllık 5 bin liraya geçmeyen tazminatlardan vergi alınamayacak.  4/B ve 4/C’li çalışanların tazminatları üzerinden daha önce kesilen gelir vergisi iade edilecek.

DUVAR – İş akdinin anlaşmalı feshi durumunda ödenen tazminattan vergi alınıp alınmayacağına ilişkin tartışma sona eriyor. Yıllık kıdem tazminatı tavanını (2018 için 5001 TL) aşmayan ödemeler için vergi alınmayacak. Kamuda çalışan 4/B ve 4/C’li çalışanlara, işin sona ermesinin ardından tazminatları üzerinden daha önce kesilen gelir vergisi iade edilecek.
İş akdiyle çalışanlar 15 yıl sigorta 3600 gün prim koşulunu yerine getirerek istifa ettiklerinde, emekli olduklarında, askere gittiklerinde, kadın işçiler evlendiklerinde kıdem tazminatı alabiliyor. İşveren haksız yere işten attığında da kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatında, binde 7.59 oranındaki damga vergisi dışında vergi kesintisi yapılmıyor. Çalışılan her yıl için, kıdem tazminatına esas ücret üzerinden damga vergisi düşüldükten sonra kalan tutar ödeniyor.

FARKLI ÖDEMELER YAPILIYOR

Gazete Habertürk’ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça‘nın haberine göre; işçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi durumunda kıdem tazminatından farklı ödemeler söz konusu olabiliyor. “Karşılıklı sonlandırma” sözleşmesi veya “ikale” sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların vergiye tabi olup olmadığı konusunda belirsizlik yaşanıyor. Maliye Bakanlığı’nın bu konuya ilişkin özelgeleri bulunmasına rağmen, tartışmalar bitmiyor.

MALİYE BAKANLIĞI YETKİLİ KILINDI

Konuyla ilgili belirsizliği sona erdirmek amacıyla geçen ay yayımlanan torba yasayla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na hüküm eklendi. Yasada yapılan değişikliğin nasıl uygulanacağına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bununla ilgili tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğin kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Tebliğ taslağına göre, 1475 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu çerçevesinde ödenmesi gereken kıdem tazminatları ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu uyarınca yapılan ve çalışanın son brüt ücreti üzerinden ödenen 24 aylık tutarı aşmayan kıdem tazminatları, daha önce olduğu gibi gelir vergisinden muaf tutulacak. 1475 ve 854 sayılı kanunlar uyarınca ödenen kıdem tazminatlarında memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl değişen tavan uygulanıyor.

2018 yılında uygulanan kıdem tazminatı tavanı 5.001.76 TL. Söz konusu iki kanun uyarınca tavana kadar ödenen kıdem tazminatları, gelir vergisinden muaf olacak. Tavanı aşan ödemeler ise “ücret” kapsamında değerlendirilerek vergilendirilecek. Örneğin, 1475 sayılı kanuna tabi bir çalışan 10 yıllık hizmeti karşılığı 40 bin lira tazminat alırsa, kıdem tazminatının tamamı gelir vergisinden istisna edilecek. Buna karşılık, 854 sayılı kanuna tabi olarak 20 yıl çalışana 7 bin 500 liralık brüt ücreti üzerinden 150 bin lira kıdem tazminatı ödenirse, bunun 100 bin 35.20 TL’si vergiden istisna tutulurken, 49 bin 964.80 TL’lik kısmından gelir vergisi alınacak. 5953 sayılı yasaya tabi olarak 30 yıl çalışan kişiye 10 bin liralık brüt ücreti üzerinden 300 bin lira kıdem tazminatı ödenmesi durumunda ise kıdem tazminatının 24 aylığa karşılık gelen kısmı olan 240 bin lira gelir vergisinden istisna edilecek. Kalan 60 bin liralık kısımdan gelir vergisi alınacak.

ANLAŞMALI FESİHTE TAVANI KRİTERİ

1475 ve 854 sayılı yasalara tabi çalışanlara kıdem tazminatı tavanını aşan ödemeler ile 5953 sayılı yasaya tabi çalışanlara 24 aylık brüt ücretlerini aşan ödemeler gelir vergisine tabi tutulacak. Örneğin, 1475 sayılı İş Kanunu kapsamında 10 yıl çalıştıktan sonra anlaşmalı olarak ayrılan kişiye kıdem tazminatına esas ücreti üzerinden 30 bin TL kıdem tazminatına ilave olarak, 50 bin lira da iş güvencesi tazminatı ödenmişse, bunun 50 bin 17 TL’sinden vergi alınmayacak, kalan 29 bin 982.40 TL’lik kısmından vergi alınacak. 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi olarak 10 yıl çalıştıktan sonra ikale sözleşmesi ile şubat ayında işten ayrılan kişiye işvereni tarafından 55 bin lira iş kaybı ödenmiş, ayrıca kıdem tazminatı ödenmemişse bu paranın 4 bin 982.40 liralık kısmı için vergi ödenecek.
Gelir Vergisi, yüzde 15-35 arasında ödeniyor.